Bærekraft

Bærekraftig utvikling

Et samfunn som bidrar til bærekraftig utvikling, er et samfunn som opprettholder balanse i forhold til naturen. Total Betong innretter sin virksomhet på en slik måte at miljøet skades minst mulig. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Total Betong har gjennomgått FNs 17 bærekraftsmål og utpekt hvilke mål og delmål som vi som en totalentreprenør skal sette søkelys på for å bidra med til felleskapet.

Kvalitet

Sentralt for vårt kvalitetsarbeid ligger i vår visjon «Varig Stolthet».
«Levere skikkelig arbeid med gjennomført kvalitet. Kunde, medarbeidere og samarbeidspartnere skal være stolte av resultatet i lang tid.

Miljø

Vårt hovedfokus er å forhindre skader på ytremiljø og gjøre gode miljøvennlige valg i gjennomføring av våre arbeidsprosesser. Som absolutt minstekrav skal vioverholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.

HMS

Vårt hovedfokus er sikkerheten til våre ansatte, kunder, underentreprenører og øvrig befolkning gjennom å lede våre medarbeidere til en praksis som er sikker og ansvarsfull. Som absolutt minstekrav skal vi overholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.

REDEGJØRELSE FOR ÅPENHETSLOVEN

Total Betong AS er opptatt av å følge den nye åpenhetsloven. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre innkjøp av varer og levering av tjenester. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold knyttet til vår virksomhet og leverandørkjeden. Vi iverksetter egnede tiltak for å stanse og begrense slik negativ påvirkning. Vi ønsker å være transparente om vår håndtering av negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold.