Bærekraftig utvikling

Et samfunn som bidrar til bærekraftig utvikling, er et samfunn som opprettholder balanse i forhold til naturen. Total Betong innretter sin virksomhet på en slik måte at miljøet skades
minst mulig. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Total Betong har gjennomgått FNs 17 bærekraftsmål og utpekt hvilke mål og delmål som vi som en totalentreprenør skal sette søkelys på for å bidra med til felleskapet.

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

 • Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol
 • Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord

Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

 • Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

 • Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

 • Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhol
 • Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

Mål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

 • Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, inkludert regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle
 • Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

 • Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv
 • Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet
  (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig
  eller privat regi

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

 • Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk
 • Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

Mål 14: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

 • Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter

Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

 • Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling

Total betong er registret og bruker av Achilles Utilities NCE for å bruke leverandørkjeder som er mer sikre, bærekraftige og som presterer bedre.

Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjer for Total Betong AS har utgangspunkt i allmenngyldige etiske verdier og normer som rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet, respekt og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.

Vår miljøpåvirkning
På bakgrunn av miljøutredninger har Total Betong definert følgende områder hvor miljøet påvirkes av vår drift:

 • Transport av varer inn og varer ut medfører utslipp til luft
 • Vi forbruker mengder energi ved byggeplassene
 • Vi gjør større Innkjøp av varer og produkter til oppføring av bygg
 • Vi genererer større mengder avfall på våre byggeplasser
 • Vi benytter kjemikalier som kan medfører utslipp til vann
 • Vi flyr, og kjører bil – dette medfører utslipp til luft
 • Vi forbruker mengder engangsartikler
 • Vi forbruker papir til utskrift og kopiering

På bakgrunn av en vurdering basert på kvantitet og alvorlighetsgrad, har vi definert våre vesentlige miljøaspekter:

 • Vi gjør større Innkjøp av varer og produkter til oppføring av bygg
 • Vi genererer større mengder avfall på våre byggeplasser
 • Vi flyr, og kjører bil – dette medfører utslipp til luft
 • Transport av varer inn og varer ut medfører utslipp til luft

Våre miljømål er nedfelt i vårt HMSK program. I tillegg har vi utarbeidet miljøprosedyrer som reduserer vår miljøpåvirkning i vår daglige drift.