Ettermarked

Kundens rettigheter

Reklamasjon
Forhåndsbefaring og overtakelsesbefaring har som formål å avdekke synlige feil og mangler i leiligheten. Ved overtakelsesbefaringen og signering av protokoll skjer det en risikoovergang fra entreprenør til kjøper og reklamasjonstiden begynner å løpe. I kontrakten er partene definert og det er derfor viktig å bevare en komplett kontrakt gjennom hele reklamasjonsperioden.

En reklamasjon er en erklæring fra kjøper til selger/utbygger om at det foreligger mangel i den avtalte leveransen. Reklamasjonsretten er en lovbestemt klagerettighet. Forbrukeres kjøp fra profesjonell selger eller utbygger av bolig som er under oppføring eller skal bygges, reguleres av bustadoppføringslova. Avhendingslova gjelder ved resalg. Lovene stiller en rekke plikter og rettigheter mellom utbyggere og kjøpere. Og er dermed grunnlaget for å vurdere om det foreligger en mangel eller ikke. Lovens regler kan ikke i avtalen fravikes på en slik måte at den er dårligere for forbrukeren.

Å reklamere innebærer at man gir selgeres beskjed om at man mener at boligen ikke er levert i henhold til avtale, eller i henhold til lovbestemte krav. Kjøper er ansvarlig for å gjøre nødvendige tiltak for å begrense skadeomfanget der det er nødvendig. Et typisk eksempel er ved vannlekkasjer. Dersom kjøper gjør gjeldende en mangel har entreprenøren en plikt og rett til å utbedre mangelen. Plikten kan imidlertid falle bort dersom det medfører uforholdsmessige store kostnader i forhold til det beboer oppnår, f.eks. ved omfattende rettearbeid der mangelen er av estetisk karakter.

Entreprenørens rett til å utbedre mangelen er en eksklusiv rett. Forutsetningen er at utbedringen kan gjøres uten vesentlig ulempe for kjøper, samt at kjøperen ikke har særlig grunn til å motsette seg utbedringen. Dersom kjøper selv engasjerer noen andre til å foreta utbedringen uten å gi entreprenøren denne muligheten, kan det dermed være at kjøper taper sitt krav på erstatning for kostnadene ved utbedringen.

Garanti eller reklamasjon?
Disse begrepene blir ofte brukt feil, og mange snakker om garanti mens det de har å gjøre med er en reklamasjon og motsatt.
En garanti er en privat avtale mellom deg og selgeren eller produsenten av en vare. Motsetningsvis følger reklamasjonsretten av lov, og krever dermed ingen avtale. Garantien skal gi deg rettigheter som går ut over den lovbestemte reklamasjonsretten. Dersom selger, ved avtale eller garanti, har gitt kjøperen en lengre reklamasjonsfrist enn det som følger av loven, vil det altså være den lengre fristen som gjelder. Fristene etter garantien kan variere.

Hvordan reklamere
På våre hjemmesider skal man sende inn reklamasjon ved hjelp av reklamasjonsskjema i reklamsjonsportalen. Reklamasjonshenvendelsen skal inneholde all nødvendig informasjon, samt bilder/video som etterspurt i skjemaet. Reklamasjonen må sendes inn så raskt som mulig, men senest innen rimelig tid (2 mnd) etter at feilen ble oppdaget eller burde bli oppdaget. Fristen kan være kortere for næringskunder.