HMS-Politikk

Gjennom et systematisk HMS arbeid ønsker vi å sikre den enkelte av våre medarbeidere god helse og trygge arbeidsforhold. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er skapende, preget av trivsel, utvikling og samhold og som oppleves som en kilde til god helse.

Ivaretakelse av helsen og sikkerheten til våre medarbeidere og kunder er et ansvar vi tar veldig alvorlig. Vår virksomhets suksess avhenger av at vi lykkes på dette området.

I Total Betong AS har vi en sikkerhetskultur hvor våre medarbeidere instinktivt tar individuelt og kollektivt ansvar for egen og andres sikkerhet, og handler deretter. Medarbeideres HMS-atferd er en individuell forpliktelse til HMS-kulturen.

Total Betong har en nullskade- filosofi. Vi forutsetter at ulykker ikke skjer tilfeldig, men at de forårsakes, og er derfor av den oppfatning at alle ulykker kan forebygges. Dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd, og et kontinuerlig fokus på risikostyring, forebygging og læring.

Vi vil gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid redusere risiko og forhindre skadevirkninger og ulykker som kan tilskrives rus bruk. Vi arbeider kontinuerlig for å bli best mulig på helse, miljø og sikkerhet i vår bransje.

Vi vil samarbeide med kunder/byggherrer om ivaretakelse av det fysiske arbeidsmiljøet, være en aktiv bidragsyter i å informere om utviklingen på utstyr og teknologi som kan være med å øke sikkerheten på prosjektene, og ta aktiv del i våre oppdragsgiveres HMS-reglement.

Tilsvarende forventinger som vi har til oss selv har vi også til våre leverandører og underentreprenører. Ved valg av leverandør og samarbeidspartnere skal HMS vektlegges.
Denne politikken er implementert i hele vår virksomhet og gjenspeiler fullt ut Total Betong sin politikk på området.

Vårt styringssystem er designet for å sikre at våre prosesser og praksis, innenfor hvert av våre driftsområder, er i full overensstemmelse med bedriftens retningslinjer samt relevante lover og godkjente standarder.