Miljøpolitikk

Som en landsdekkende entreprenør har Total Betong en ambisjon om å være en pådriver for utvikling av en mer bærekraftig og grønnere hverdag. Vi har som mål å gjøre miljømessige og samfunnsmessig tiltak i alle prosesser i bedriften for å oppnå en miljøvennlig leveranse av våre tjenester.

Gjennom produksjon, kjøp og salg av produkter og utførelse av arbeid påvirker man miljøet og sosiale forhold i samfunnet rundt seg. I dag står man ovenfor mange miljøutfordringer, og disse utfordringene kjenner ingen landegrenser. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å løse miljøutfordringene i sin helhet. Men de konkrete tiltakene må likevel gjennomføres lokalt.

Vi ser på våre miljømessige forpliktelser som en langsiktig investering i en bærekraftig utvikling og vil derfor;

  • Minimalisere miljøpåvirkningen av alle våre
  • At vi overholder alle våre lover, interne og eksterne krav
  • Samarbeide med kunder for å finne løsninger for å redusere utslipp av klimagasser, velge energivennlige løsninger og unngå skadelige utslipp til jord, luft og vann
  • Påvirke våre ansatte slik at miljø er i fokus i hverdagen på arbeidsplassen
  • Påse at det ikke utføres arbeid på byggeplass som vil føre til skadelig forurensning av vassdrag, luft eller grunn i Total Betong sine prosjekter. Vi skal stille krav til alle våre underentreprenører og følge opp at de oppfyller kravene og rapporterer miljøavvik.

 

Innkjøp

Ved innkjøp av utstyr, varer og tjenester velger vi de produkter som har minst miljøpåvirkning i Norge når det er mulig, og vi arbeider for å øke andelen miljøvennlige produkter i våre innkjøp.

Transport

Vi arbeider aktivt for å minimere transport og planlegger våre innkjøp og tjenestereiser deretter. Øke bruk av elektronisk møtevirksomhet. Vi tilrettelegger også for el-bil lader ved kontorbygget og er i gang med å fornye bilparken over til flere elektriske firmabiler.

Forbruk

Vi arbeider aktivt for å redusere miljøpåvirkningen ved minimere forbruksmateriell gjennom innovative og teknologiske løsninger.

Kjemiske produkter

Gjennom substitusjon av kjemikalier arbeider vi for å minimere og erstatte antallet kjemiske produkter, samt håndterer og oppbevarer disse i henhold til gjeldende lovverk.

Energi

Sammen med våre oppdragsgivere arbeider vi aktivt for å redusere energiforbruket.    Ved nye innkjøp av maskiner og utstyr velger vi i størst mulig grad de som er mest energibesparende.

Avfall

Vi har fokus på avfallhåndtering på alle våre byggeplasser. Hvert prosjekt skal opprette miljøstasjoner og skal tilstrebe et minimum på 80% sorteringsgrad.

Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives. Avfall skal håndteres på en måte som medfører minst mulig belastning ytre miljø.

Kontinuerlig forbedring

Vi arbeider kontinuerlig mot å forbedre miljøpåvirkningen vår gjennom økt bevisstgjøring, systematisk rapportering og analyse av miljørapporter og måleparametere.

Ovenstående oppnår vi gjennom å integrere miljøspørsmålene i vår virksomhet med lovverket som minimumskrav, samt gjennom å påvirke våre partnere til å tenke miljømessig.

Total Betong er i en prosess for å bli sertifisert miljøfyrtårn eller ISO 14001 Miljø.